สระแก้ว จัดงาน แสดง แสง สี เสียง “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

สระแก้ว จัดงาน แสดง แสง สี เสียง “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณตามรอยปราสาทศิลา พร้อมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

*****สระแก้ว หวังยกระดับการจัดงานปราสาทสด๊กก๊อกธม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จัดการแสดงแสง สี เสียงเรื่อง“มหาเทวราชา ภัทรปัตนะนคร” มีเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

*****เมื่อเวลา 19.00น.ของวันที่ (20 มี.ค.)ที่ผ่านมา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเปิดงาน แสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม ชุด ” มหาเทวราชา ภัทรปัตนะนคร ” โดยเป็นการเล่าเรื่องราวกำเนิดปราสาทสด๊กก๊อกธม ซึ่งงานแสดง แสง สี เสียงปราสาทสด๊กก๊อกธม จัดระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2564 และเช้าวันที่ 22 มีนาคม ชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม พิธีสะเดาเคราะห์สืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคล และรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำเมือง ใช้ผู้รำ 150 คน นอกจากนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 10 ชุด พร้อมกับการจำหน่ายสินค้าตลาดวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เกิดความรักสามัคคีของคนในท้องถิ่น

***** นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ที่อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้จัดงานการแสดงแสง สี เสียง ประสาทสด๊กก๊อกธม ตามโครงการแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมของโบราณตามรอยปราสาทปราสาทสด๊กก๊อกธม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม และโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

*****โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นางสุวิภา ปุณณเวส วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว และนายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง เพื่อขอใช้สถานที่และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้จัดงาน จากนั้นมีการแสดงจินตลีลา จากนักเรียนโรงเรียนทัพพระยา ซึ่งการกล่าวถึงความสำคัญของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถานของจังหวัดสระแก้วและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กิจกรรมการจัดงานและการเตรียมความสถานที่จัดงาน การรักษาความปลอดภัยและแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง

*****สำหรับความเป็นมาของงานฯ เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดในภาคตะวันออกนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย จึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ แต่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนั้นยังไม่ได้รับความนิยมมากนักและนับวันยิ่งกลับเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยการเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวเพื่อให้เราได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อีกปัจจัยหนึ่งคือ ต้องการยกระดับการจัดงานปราสาทสด๊กก๊อกธม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสถานที่นี้เป็น โบราณสถานที่มีความสำคัญเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก สิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือการพบหลักศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม (หลักที่ 2) ซึ่งจดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมเป็นช่วงระยะเวลานานถึง 20 ปี นับจากรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 (พ.ศ.1345-1353) กษัตริย์ ผู้สถาปนาอาณาจักรเมืองพระนคร (Angkor) และเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทวราช ในจารึกได้กล่าวถึงกษัตริย์อีกหลายพระองค์ จนถึงสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2

*****ทั้งนี้ ศิลาจารึกสด็กก๊อกธม (หลักที่ 2) เสมือนเป็นกุญแจไขความลับลำดับการครองราชย์แห่งราชวงศ์ขอมโบราณและตระกูลพราหมณ์ที่อยู่เคียงข้างราชวงศ์ ส่วนศิลาจารึกสด๊กก๊อกธม (หลักที่ 1 ได้ระบุถึงการดูแลเทวสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านผู้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ รวมถึงการแนะนำอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่สาธารณชนถึงประวัติความเป็นมาที่ถูกต้องแห่งสถานที่ อีกทั้งในต้านความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าของคนไทยก็ยังมิได้เสื่อมคลายไปจากสังคมและวัฒนธรรมไทย ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัด โดยการจัดการแสดงแสง สี เสียง ในครั้งนี้ มีเป้าหมายให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธมและสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

*****เนื่องจากพบว่าช่วงเวลาที่ได้จัดกิจกรรมนั้น จะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจหลั่งไหลเข้ามาเพื่อดูการแสดงมากกว่าปกติ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนจากสินค้าและบริการของคนภายในจังหวัด โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจในหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนและคนในชุมชนเพื่อผลักตันวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ มนต์เสน่ห์ของพื้นที่ออกมาเผยแพร่ เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดภาพจำและสามารถเพิ่มรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งงานแสง สี เสียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ถึง 3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคมนี้ การจัดการแสดงแสง สี เสียงในปีนี้มีถึง 2 เรื่องด้วยกัน โดยการเอาประวัติความเป็นมาของสถานที่และของจังหวัดมาร้อยเรียง เป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม มีการนำเอานักแสดง ศิลปิน ดารา ที่เป็นที่รู้จักมาร่วมแสดงด้วยเพื่อดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบมารับชมการแสดงทั้ง 3 วันและยังมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม และการแสดงศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้รับชมเพิ่มเติมอีกด้วย

*****สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นปีนี้ ประกอบด้วย วันที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-22.00 น. กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม การออกร้านสาธิตและจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เวลา 18.00 น. พิธีเปิดการแสดง แสง สี เสี่ยงและสื่อผสม เรื่อง“มหาเทวราชา ภัทรปัตนะนคร” ต่อด้วยการแสดงโปงลาง วงดนตรีลูกทุ่ง วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม กิจกรรมแสดง แสงสีและสื่อผสม เรื่อง“มหาเทวราชา ภัทรปัตนะนครการแสดงกันตรึม วงดนตรีลูกทุ่ง และวันที่ 22 มีนาคม 2564 กิจกรรมชมพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาท พิธีสะเดาะห์ สืบชาตา เพื่อความเป็นสิริมงคล การแสดงศิลปวัฒนธรรม รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำเมือง กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม การแสดง แสง สีเสียงและสื่อผสม เรื่อง ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมโบราณในจังหวัดสระแก้ว

*****อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าว ได้ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากระหว่างร่วมกิจกรรม กำหนดทางเข้าเพียงทางเดียว มีจุดคัดกรองจำนวน 2 จุด โดยตรวจวัดไข้และ ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณลานจอดรถและบริเวณทางเข้าปราสาท จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านที่สนใจเข้าชมงานระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2564 ณ ปราสาทอุทยานแห่งชาติสด๊กก๊อกธม อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

***ภาพ/ประจัก สารการ /วีระยุทธ สารการ /ข่าว สุชีวิน ปิยะมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts