เปิดการแข่งขันกีฬา “จอมแจ้งเกมส์”สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพคิด ประจำปี 2566

จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง เปิดการแข่งขันกีฬา “จอมแจ้งเกมส์”สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพคิด ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565

 

ที่.บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นายมีชัย จันทร์กระจ่าง (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)ปลัด อ.แม่แตง จ.เขียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬา สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด “จอมแจ้งเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลจอมแจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน สภาเด็กและเยาวชน ประชาชนได้ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายยรรยง อุ่นใจ นายกเทศมนตรีจอมแจ้งกล่าวว่า

วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬา “จอมทองเกมส์”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ

1 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลดปัญหาในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดแก่เด็กเยาวชนและประชาชน

2 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ด้วยการออกกำลังกาย

3 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา สันทนาการ นันทนาการ ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

4 เพื่อส่งเสริมยกระดับมาตรฐานการเล่นกีพาในระดับเยาวชน ประชาชนให้สูงขึ้น

5 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเกิดความสามัคดีในหมู่คณะและการมีส่วนร่วม

โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาสากล 6 ประเภท

1. การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

2. การแข่งขันฟุตบอลประชาชนทั่วไป

3. การแข่งขันตะกร้อชาย

4. การแข่งขันวอลเล่ย์บอลทีมผสม

5. การแข่งขันเปตองชาย

6. การแข่งขันเปตองหญิง

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 6 ประเภท

1. การแข่งขันชักเย่อผสม

2. การแข่งขันวิ่งหนีบไม้ชาย/หญิง

3. การแข่งขันวิ่งกระสอบชาย/หญิง

4. การแข่งขันวิ่งห้าคนหกขาชาย/หญิง

5. การแข่งขันลิงอุ้มแตงชาย/หญิง

6. การแข่งขันรำวงย้อนยุค

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

 

Related posts