อย่างคึกคักประชุมกรมการจังหวัดสระและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2565

อย่างคึกคักประชุมกรมการ จังหวัดสระและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2565 พร้อมมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่บริเวณหน้าห้องประชุม

*****(29 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น.นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้แทนองค์กรเอกชน จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 11/2565 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พันเอก สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.รมน.สก และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังการมอบนโยบาย/ข้อสั่งการ การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และวางแผนขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

*****ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ของการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งข่าวดีให้กับชาวสระแก้วได้ทราบถึงการได้รับเลื่อนตำแหน่งของนายณัฐชัย นำพูนสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตามที่ครม.มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

*****สำหรับระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้แสดงความห่วงใยถึงอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว อาจสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมอุปกรณ์ รถน้ำ รถดับเพลิงในการให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรให้ลดการเผาอ้อยเข้าสู่โรงงาน เนื่องจากจะทำให้ราคาตก ซึ่งเป็นไปตามกฎ-กติกา ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลกำหนด และเลื่อนวันเปิดหีบออกไปเนื่องจากสภาพฝน / ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางมาตรการเพิ่มในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งขาไป และขากลับ สำหรับประชาชนที่จะเดินผ่านเส้นเขาช่องตะโกไปยังอีสานใต้ เร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย และให้ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบการดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งระมัดระวังในการสัญจรไป-มา

*****ทั้งนี้ ก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จังหวัดสระแก้ว พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลทีครบวาระการดำรงตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 2 ณ จังหวัดชลบุรี จำนวน 35 รางวัล พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ TO BE NUMBER ONE จำนวน 19 ทีม รวมทั้งการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

พร้อมกันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายสินค้า OTOP มาจัดแสดงผลงานดีเด่นและผลิตภัณฑ์โอท๊อป และจำหน่ายผู้เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณหน้าห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้วด้วย

***ภาพ/สมศักดิ์ สารการ /ข่าว ทีมข่าว สวท.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts