ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยาจัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยาจัดอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดงานพัฒนา ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 กลุ่ม

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายเด่นศักดิ์ แก้วศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพระบบการผลิตพืช เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การมีส่วมร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน การวิเคราะห์องค์กรและแผนงานเพื่อบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ”

และยังมีวิทยากรนางนงนุช ยกย่องสกุล รักษาการผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย และนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเข้าถึงนวัตกรรมองค์ความรู้เกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตโดยวิธีการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง” ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 ราย ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเสนา จำกัด ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

พงศ์เทพ สาคร

Related posts