พิธีทำบุญและเปิดหีบอ้อยเป็นปฐมฤกษ์ ประจำปีการผลิต 2565/66อย่างยิ่งใหญ่

พิธีทำบุญและเปิดหีบอ้อยเป็นปฐมฤกษ์ ประจำปีการผลิต 2565/66อย่างยิ่งใหญ่

****วันนี้เวลา 10.30 น.บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้วรักษาการปลัดจังหวัดสระแก้วโดยมีดร.จรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก และบริษัทในเครือ พ.อ. ศราวุธ รบเมือง เสธนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 19 พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.สภ.วัฒนานคร นายประกอบ คณูวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายก.อบต.ห้วยโจด กำนันผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรไร่อ้อย ผู้แทนส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ

ผู้ร่วมงานทุกท่าน

*****นายประกอบ คณูวัฒนา (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด(มหาชน)ประกอบพิธีทำบุญและเปิดหีบอ้อยเป็นปฐมฤกษ์ ประจำปีการผลิต 2565/66 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกรไร่อ้อย เพื่อขนส่งอ้อยเข้าโรงงาน โดยที่เกษตรกรไร่อ้อยครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องก็จะมีรายได้หมุนเวียนจากการขายอ้อยในภาคราชการก็ยังคงมีความเป็นห่วง และห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่งดูจะผ่อนคลายลง แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน อันได้แก่ เกษตรกรไร่อ้อย แรงงานเก็บเกี่ยว ผู้ขนส่ง ตลอดจนพนักงานในโรงงาน จะต้องการ์ดไม่ตก จำเป็นต้องดูแลตัวเอง ควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด เพื่อให้การเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2565/66 เป็นไปด้วยความราบรื่น ไม่สะดุด หยุดชะงัก ต่อเนื่องจนเสร็จสิ้น บรรลุเป้าหมาย ทั้งปริมาณ และคุณภาพ ตามที่ได้กล่าวรายงานให้ทราบ

*****นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้วรักษาการปลัดจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า นอกจากนี้ยังต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรไร่อ้อย ให้ลดการเผาอ้อยซึ่ง

เป็นปัญหา เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 อันส่งผลกระทบไปทั่วจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้การขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน ก็ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้สัญจร และใช้เส้นทางร่วม ตามแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ฤดูการผลิต ปี 2565/2566 ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 19 จังหวัดสระแก้ว เห็นชอบ ซึ่งได้มีการทบทวนให้มีความเหมาะสม ตามความจำเป็นของทุก ๆ ฝ่าย ในท้ายที่สุด กระผมขอให้การหีบอ้อยปีการผลิต 2565/66ให้ดำเนินการไปด้วยความราบรื่น บรรลุเป้าหมาย และอวยพรให้ เกษตรกรไร่อ้อย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้องและผู้ร่วมงานให้ ประสพโชคดี สุขภาพแข็งแรง ห่างไกล โควิด -19 ทุกท่าน ทุกคน

*****ดร.จรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย ที่จังหวัดระยองตั้งแต่ปี 2502 เริ่มต้นที่กำลังการผลิต 500 ตันอ้อยต่อวัน ได้ย้ายฐานการผลิตมาที่สระแก้ว ตั้งแต่ปีการผลิต 2536/37 ปัจจุบันมีอายุการก่อตั้งย่างเข้าปีที่ 63 มีกำลังการผลิตสูงที่สุดของโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันออก และมีบริษัทในเครือที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องอีกหลายบริษัท ซึ่งได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และความเจริญต่อชุมชน อำเภอ จังหวัด และประเทศชาติอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ โดยดำเนินการตามปณิธานของท่านประธานเกียรติ วัธนเวคิน ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ คือ “อยู่ที่ไหนต้องเจริญและก้าวไปด้วยกัน” จึงได้พัฒนาอย่างรอบด้านตลอดมา ทั้งด้านบุคลากร กำลังการผลิต และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ทั้งภาคเกษตรและภาคการผลิต อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นหลายปีติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง สามารถนำองค์กรเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล นำเกษตรกรชาวไร่อ้อยเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลเป็นเกษตรกรกลุ่มแรกของโลก สร้างอุตสาหกรรมพลังงานและอื่นๆต่อเนื่องจากการผลิตน้ำตาลอย่างครบวงจร และขยายกำลังการผลิตโดยสร้างโรงงานเพิ่มเติมที่อำเภอวังสมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพ ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการจ้างงาน ซึ่งจะเปิดรับอ้อยจากเกษตรกรและหีบอ้อยในฤดูหีบนี้ เพื่อเป็นการแสดงความพร้อมในการเปิดฤดูกาลผลิตปี 2565/66 ที่จะถึงนี้ บริษัทได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวไร่อ้อยทุกรายถึงกำหนดการเปิดฤดูกาลผลิต และแจ้งนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยในปีถัดไป โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน จะจัดให้มีการสัมมนาประจำปีครั้งใหญ่ เพื่อทบทวนความพร้อมของทุกส่วนงาน อันเป็นภารกิจที่บริษัทฯให้ความสำคัญและดำเนินการมาตลอด

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

Related posts