อำเภอบ้านม่วง จับมือ สถานศึกษา ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมสร้างกลไกปกป้องเด็ก เยาวชน จากยาเสพติด

อำเภอบ้านม่วง จับมือ สถานศึกษา ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมสร้างกลไกปกป้องเด็ก เยาวชน จากยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง มอบหมายให้ นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เดินทางเข้าพบ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อวางระบบกลไกในการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไม่ให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ กำหนดแนวทางมาตรการร่วมกัน ในการดูแล เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เด็ก เยาวชนมีความเข้าใจถึงแก่นปัญหาของยาเสพติด และ มีแกนนำในโรงเรียนรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติด และ มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม และ จิตสาธารณะ อาทิ ลูกเสือต้านยาเสพติด เยาวชนจิตอาสา กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นต้น พร้อมสร้างนิเวศน์แวดล้อมทั้งภายในและรอบสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความประพฤติ คุ้มครอง ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีระบบเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับ โรงพยาบาล และ ชุมชน ช่วยกันดูแลนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายต้านยาเสพติด และ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ ภาคีเครือข่าย รวมทั้ง เด็ก เยาวชน มีทักษะทางสังคมในการระมัดระวัง และ ป้องกันตนเองจากยาเสพติด

 

Related posts