สพป.สงขลา 2 อัปเดต ครูพัสดุ เร่งก่อหนี้ผูกพันทันเวลา ปีงบ 66

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

สพป.สงขลา 2 อัปเดต ครูพัสดุ เร่งก่อหนี้ผูกพันทันเวลา ปีงบ 66

วันนี้ 25 พ.ย.65 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.สงขลา เขต 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 มอบให้ นางกฤศรดา ศศิธนาดุล รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมวางแผนเตรียมดำเนินการจัด จ้างรายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ( โรงเรียนคุณภาพของชุม ) รวมถึงงบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับกิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ

ทั้งนี้ นางกฤศรดา กล่าวย้ำ การประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจให้กับ ครูผู้ที่รับผิอดชอบหน้าที่งานพัสดุในสถานศึกษา จำนวน 66 คน เพื่อได้ทราบถึง ข้อกฎหมาย ระเบียบขั้นตอนการดำเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และดำเนินการจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันของสถานศึกษาทุกแห่ง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา สพป.สงขลา เขต 2 ครูที่รับผิดชอบหน้าที่งานพัสดุในสถานศึกษาที่เข้าประชุม รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการตามแผนดำเนินการจัดจ้างรายการข้างต้น ทันตามปฏิทินการการเบิกจ่ายการใช้งบประมาณให้ทันเวลาที่กำหนดในการใช้งบประมาณ ปี25 66 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า คุ้มทุนเกิดประโยชน์ต่อทางราการ โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

Related posts