ยโสธร “จัดประชุมสมัยสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชน”

ยโสธร “จัดประชุมสมัยสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชน”

ที่ศาลาการเปรียญวัดกุดปลาดุก หมู่ 3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10. 00 น.นายประสาท กองศรีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย มอบหมายให้นายเฉลา บุญทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือยเป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนเปือย โคยมีนายบุญทอง วิเศษชาติ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบถึงการใช้จ่ายเงินให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เสียชีวิต และได้รับสวัสดิการจากกองทุน การบริหารกองทุนมีการใหัความช่วยตั้งแต่เกิด จนตาย ด้วยความร่วมมือของสมาชิกในชุมชนและการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย100.000 บาท เริ่มก่อตั้งเมือปี 2553 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 2494 คน พร้อมกันนี้ได้มีการเลือกตั้งกรรมการตัวแทนชุมชนทั้ง14 ชุมชนโดยมีนายอุดร

 วโรรส กำนันตำบลโนนเปือย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากสมากชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย สร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยแรงความสามัคคี ของทุกคนในชุมชน///พลากร แก้วขวัญข้า

Related posts