ศรีสะเกษ !! รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ !! รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น ที่หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุวัฒน์ ด้วงฉีด นายอำเภอยางชุมน้อย ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ (ฝ่ายทหาร) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 106 กรมทหารปีนใหญ่ที่ 6 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนประจำอำเภอยางชุมน้อย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธิในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย ปี 2565 รวมทั้งสิ้น 22 อำเภอ 2 เทศบาล 23 ชุมชน 171 ตำบล 1,366 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ มีผู้เสียชีวิต 10 ราย ด้านที่อยู่อาศัย 12,823 ครัวเรือน ปัจจุบันยังได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 6 อำเภอ จุดอพยพ 35 จุด 913 ครัวเรือน 2,995 คน พื้นที่การ เกษตร นาข้าว 289,125 ไร่ พืชไร่ 24,497 ไร่ พืชสวน 914 ไร่ ประมง 1,407 ไร่ สิ่งสาธารณประโยชน์ 437 แห่ง ปศุสัตว์ 56,978 ตัว ราษฎรได้รับความเดือดร้อนรวม 55,374 ครัวเรือน 178,711 ค น ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชนได้เข้าดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนและบริหารจัดการสิ่งของด้านการดำรงชีพให้กับผู้ประสบภัย และเมื่อระดับน้ำลดลงเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว จะได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

สำหรับพิธีเชิญสิ่งของพระราช ทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใ นวันนี้ ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ชาวจังหวัดศรีสะเกษขอปวารณา และปฏิญาณตนว่า จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ด้วยวิถีเศรษฐ กิจพอเพียงและผนึกพลังร่วมกัน ธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป.

 

*************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts