รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง

ศรีสะเกษ !! รักษาราชการแทนผู้ว่าฯศรีสะเกษ มอบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ในทุกวันอังคารของสัปดาห์ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับความเมตตาจาก พระครูธรรมธร วรวุฒิ จิตฺตญาโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ-โนนคูณ(ธ) วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ออกรับบิฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุ่มผู้ประกอบการประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตผ้าแส่ว ผ้าทอมือ ผ้าพื้นเมือง อาหารพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มียอดจำหน่ายประมาณ 103,250 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง รักษาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติท้องถิ่น ด้วย

ในโอกาสนี้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ประจำวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 ประกอบด้วย ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม นางสมคิด โพธิ์ยาว ผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามประเภททีม ด้วย

************

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts