บึงกาฬ มท.3 เปิดงานวัน อสม.แห่งชาติและการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ปลอดโควิด19

บึงกาฬ มท.3 เปิดงานวัน อสม.แห่งชาติและการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ปลอดโควิด19


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 มี.ค.ที่ห้องประชุมคอนเวชั่นฮอลค์ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.3)เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด ผวจ.บึงกาฬ นายชาตรี บุญมาก รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน
นายบุญล้อม กางศรี ประธานชมรม อสม. จังหวัดบึงกาฬ ในนามตัวแทนของ อสม.จังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาตินับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) แห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ คือการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ทั้ง 12 สาขา องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และภาคีเครือข่าย ได้เล็งเห็นความสำคัญของ อสม.ที่ปฏิบัติงานในชุมชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 เนื่องในงานวัน อสม. แห่งชาติ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และเพื่อสร้างกระแสความเคลื่อนไหวของประชาชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพในชุมชน การจัดกิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้การดำเนินงานและการขับเคลื่อนตำบลวิใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 กับ อสม.จังหวัดบึงกาฬ
จากนั้น ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.3) มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ อสม. ดีเด่น ทั้ง 12 สาขา และมอบเกียรติบัตรแก่สาธารณสุขอำเภอทั้ง 8 อำเภอที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ อสม.ดีเด่น พร้อมมอบ เทอร์โทสแกนและกระเป๋า ให้กับตัวแทนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ กล่าวพบปะและให้กำลัง อสม.ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของ อสม.และชมรมทูบีนัมเบอร์วันเป็นอันจบพิธีการ.
ข่าว : เกรียงไกร พรมจันทร์//บึงกาฬ รายงาน..

 

Related posts