สระแก้ว-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว

*****วันนี้ นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ณ วัดคลองยาง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว พร้อมด้วยนางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โดยมี นพ.จตุนิษฐ์ อัคคะปัญญาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหาด นายอุทัย เพ็ชรนอก สาธารณสุขอำเภอคลองหาด ประธานชมรม อสม.จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการชมรมฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทน อสม.ทุกอำเภอ ให้การต้อนรับ โดยมีนายพัฒนา พรมเผ่า ประธานชมรม อสม.จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

*****นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ได้ทำความดี มีผลงานอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน อันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล สุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันจะเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลแต่พึ่งตนเองเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางมาโรงพยาบาล และลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย ทั้งนี้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคเพื่อฉีดให้ประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศ เพื่อป้องกันควบคุมการะบาดพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูให้ประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงต้องขอความร่วมมือ อสม.จังหวัดสระแก้วทุกคนในการชวนประชาชนในหมู่บ้าน หรือหลังคาเรือนที่รับผิดชอบมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยการให้ความรู้เรื่องของการฉีดวัคซีน และแนะนำให้ประชาชนลงทะเบียน “หมอพร้อม”

*****จากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากมาตรการต่างๆ แล้ว อสม.ถือว่าเป็นกำลังสำคัญด้านสาธารณสุขที่เข้าถึงชุมชน จนทั่วโลกยอมรับว่าความสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรคนี้ของประเทศไทยเกิดจากพลังของ อสม. ที่ทำให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการ เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน”

*****สำหรับกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ประกอบด้วย พิธีมอบใบประกาศ เข็มที่ระลึก อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี , 30 ปี และอุปกรณ์ในการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด-19 ,มอบประกาศนียบัตรในการการดำเนินงาน อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 ให้ชมรม อสม. ทั้ง 9 อำเภอ ,มอบสื่อให้ความรู้ สำหรับ อสม.เคาะประตูบ้าน “อสม. พร้อม บอกต่อเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19” พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของ อสม. พิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้ อสม.ที่เสียชีวิต ในช่วงบ่ายได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ภายในวัดและเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง 2 หลัง ได้แก่ นายชาญณรงค์ สมเจริญ อายุ 42 ปี ประสบอุบัติเหตุเป็นผู้ป่วยติดเตียง และนายวิมล อึ้งไผ่ อายุ 23 ปี ป่วยเป็นโรคอ้วน

***ภาพ/ข่าว ธีระ แสงสุรเดช /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts