กกต.ลำปางกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศส.ปชต. และการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง

ลำปาง-กกต.ลำปางกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศส.ปชต. และการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 ต.ค. 2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชัน 3 สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดลำปาง นายฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต) กับการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง

โดยมีนายทองเนตร ดูใจ ผอ.กกต.ประจำหวัดลำปาง นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รอง ผอ.กกต.ประจำจังหวัดลำปาง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมการ ศส.ปชต. และครู กศน.ตำบลในฐานะเลขานุการของ ศส.ปชต. ดีเด่นระดับอำเภอ ตัวแทนพรรคการเมืองใน จ.ลำปาง ได้แก่ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เศรษฐกิจไทย การเมืองใหม่ เพื่อไทย เพื่อชาติ พลังสังคมใหม่ พลังประชาธิปไตย ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ และพรรคกล้า เข้าร่วมประชุมและรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.และการประกาศโฆษณานโยบายวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง บรรยายสรุปการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศส.ปชต. ดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อรองรับการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส.ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. และระเบียบกฎเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนั้นยังมีการสาธิตเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ( voting machine) เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมมือกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยได้รับความสนใจจากคณะกรรมาธิการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก หากนำมาใช้ในการเลือกตั้ง ทำให้ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็วและลดจำนวนบัตรเสียลงได้

สำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ข้อมูลทั่วไป จ.ลำปาง มี 13 อำเภอ 100 ตำบล 931 หมู่บ้าน และ 106 ชุมชน (เฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง 43 ชุมขน และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 63 ชุมชน) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 3 แห่ง เทศบาลตำบล 38 แห่ง และ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 59 แห่ง จำนวนประชากร 724,678 คน ชาย 352,894 คนหญิง 371,784 คน (ข้อมูลเดือน ธ.ค. 2564) จำนวน 1,178 หน่วยเลือกตั้ง

แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้งและมี ส.ส.ได้ 4 คน เขตเลือกตั้งที่ 1ได้แก่ อ.เมืองลำปาง (ยกเว้นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร , ต.พิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง และต.บ้านเสด็จ) และ อ.ห้างฉัตร เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ อ.งาว วังเหนือ แจ้ห่มแบะ อ.เมืองปาน เขตเลือกตั้งที่ 3ได้แก่ อ.เมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร , ต.พิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง และ ต.บ้านเสด็จ) อ.แม่เมาะ
และ อ.แม่ทะ เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ อ.เกาะคา เสริมงาม สบปราบ เถิน และ อ.แม่พริก จ.ลำปาง.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts