อำเภอบ้านม่วง มอบทุนการศึกษาให้เด็กดี และ ร่วมจับมือทุกภาคส่วนสร้างพลังใจให้ครอบครัว นำสู่ชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด

อำเภอบ้านม่วง มอบทุนการศึกษาให้เด็กดี และ ร่วมจับมือทุกภาคส่วนสร้างพลังใจให้ครอบครัว นำสู่ชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง นายวีระนนท์ จากผา ปลัดอำเภอบ้านม่วง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำโรงเรียน เดินทางมาที่ตำบลดงหม้อทอง ตำบลดงเหนือ และ ตำบลม่วง เพื่อนำเงินทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จาก นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร และ ภรรยา ส่งมอบต่อให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้า และ มีความเป็นอยู่ยากไร้ลำบาก ซึ่งเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน หรือ มีการร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน มีจิตใจอาสา และ มีความประพฤติดี ซึ่งควรช่วยเหลือ สร้างกำลังใจให้กับผู้ปกครอง และ เด็ก เพื่อให้มีพลังมุ่งมั่นที่จะร่วมศึกษาต่อ และ เป็นคนดี

ทั้งนี้ อำเภอบ้านม่วง ได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ครอบครัวยากไร้ลำบาก ให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีทักษะ ความรู้ อันเป็นพื้นฐานสู่การประกอบอาชีพ เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไป รวมทั้ง ยังขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสังคม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และ ขับเคลื่อนกระบวนการบำบัดฟื้นฟูเด็ก และ เยาวชน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเสพยาเสพติด ในห้วงปีงบประมาณ 2566 โดย ศป.ปส.อำเภอบ้านม่วง โรงพยาบาลบ้านม่วง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา และ อปท. ทุกแห่ง

Related posts