ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

 

 

ปภ.จังหวัดร้อยเอ็ดรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ข้อมูลณ.วันที่ 17 ต.ค.2565 เวลา 12.00 น

สาเหตุ เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่าน และอิทธิพลของพายุ “โนรู”ประกอบกับเขื่อนอุบลรัตน์ เพิ่มการระบายน้ำ เป็น ๕๔ ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร

 

แนวโน้ม เขื่อนอุบลรัตน์จะปรับลดการระบายลงวันละ ๒ ล้าน ลบ.ม. จนถึงวันที่ ๒๑ ต.ค. จะปรับการระบายน้ำเป็นวันละ ๕๕ ล้าน ลบ.ม. สถานี E.๖๖A บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง ๑๑.๖๐ เมตร ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ ๑๓.๖๗ เมตร สูงกว่าตลิ่ง ๒.๐๗ ม. ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน ๓๑ ชม.ปริมาณน้ำ ๑,๒๘๙.๔ ลบ.ม./วินาที

 

สถานี E.๙๕ บ้านวังยาว-หนองแก่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง ๗.๕๐ เมตร ปัจจุบันระดับน้ำ อยู่ที่ ๙.๕๑ เมตร สูงกว่าตลิ่ง ๒.๐๑ ม. ระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื้อวาน ๔ ชม.ปริมาณน้ำ ๑,๔๗๙.๑๘ ล่บ.ม/วินาที

 

สถานี E.๑๘ บ้านท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง ๙.๘- เมตร ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ ๑๐.๙๓ เมตร สูงกว่าตลิ่ง ๑.๑๓ ม. ระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวาน ๕ ชม.ปริมาณน้ำ ๑,๔๑๒.๑๗ ลบ.ม./วินาที

 

(ที่มา: http://hydro-3.rid.go.th)

 

        การติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลและลำน้ำเสียวใหญ่ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕’๖๕ เวลา

 

๐๖.๐๐ น. ภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

สถานี M ๔ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ระดับตลิ่ง ๘.๐๐ ม. ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ ๙.๐๙ ม.

 

สูงกว่าตลิ่ง ๑.๑๙ ม. ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน ๖ ซม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 6,๒๖๖.0 ลบ.ม/วินาที

 

สถานี M๙๕A ตำบลสระดู อำเภอสุวรรณภูมิ ระดับตลิ่ง ๗.๓๐ ม. ปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่ ๖.๙๕ ม.

 

ต่ำกว่าตสิ่ง ๓๕ ซม. ระดับน้ำทรงตัว ปริมาณน้ำไหลผ่าน ๘๔.๕ ลบ.ม./วินาที

 

(ที่มา: http://hydro-4.rid.go.th)

 

ผลกระทบ จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) แล้ว รวม ๑๕ อำเภอ ๙๓ ตำบล ๗๔๓ หมู่บ้าน ๑๔,๖๑๕ ครัวเรือน สิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ได้แก่ ถนน ๗ สาย วัด ๓๐ แห่ง โรงเรียน ๑๓ แห่ง รพ.สต. ๔ แห่งศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง เกษตรกรได้รับผลกระทบ ๒๗,๖๙๑ ราย พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย ๓๐๖,๖๕๗ ไร่ปศุสัตว์ ๙,๙๔๔ ตัว ประมง ๕o๕ ไร่ และมีผู้เสียชีวิต ๔ ราย

 

การดำเนินการและการให้ความช่วยเหลือได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผ่านระบบ Zoom ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ รายงานสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอและหน่วยงาน

 

ที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง และมีการป ระเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สสจ.ร้อยเอ็ด ได้แจ้งหน่วยงานในสังกัด และประสาน อบจ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้ รพ.สต. ในพื้นที่จังหวัดบริการประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ในการรักษาโรคที่มากับน้ำ โดยเฉพาะยารักษาโรคน้ำกัดเท้า

 

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

 

 

Related posts