ข่าวศรีราชาท้องถิ่นลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี กับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันที่ 14 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมชมทะเล โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ  จ.ชลบุรี ได้มีการจัดประชุมภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี) พร้อมทั้งลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เสริมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายในระดับภาค ประสานเชื่อมโยงให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดยวันนี้มีตัวแทนสื่อนาย.สถิตย์พงษ์ สุระสา  ผู้อำนวยการเพจข่าวศรีราชาท้องถิ่น จากภาคตะวันออกภาคกลาง ร่วมรับฟังแนวนโยบายและทิศทางการทำงานจาก ดร.ธรกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย และพลังของภาคีเครือข่ายฯ มีจะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากนั้นมีการสรุปและถอดบทเรียนการทำกิจกรรมโครงการ และการลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี  กับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Related posts