ผู้นำท้องถิ่นนำ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อเวลา09.30 น.วันที่13 ตุลาคม2565 นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลย์พานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ในชุมชนบ้านเขาชี-เขาตะแบก หมู่4 ต.หนองขาม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความดีด้วยหัวใจเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ที่ปกคลุมบริเวณริมถนนสองข้างทางที่ถนนสายโมด้า-หุบบอน ในเขตชุมชนเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ซึ่งการทำกิจกรรม เนื่องจากทางผู้นำท้องถิ่นและจิตอาสา มองว่าเส้นทางคับแคบเพราะหญ้าและกิ่งไม้ปกคลุมริมถนน รวมระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะดวกต่อการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มาใช้เส้นทาง ทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยังเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำร่องและเป็นต้นแบบที่ดีแก่ภาคประชาชน และสร้างความสามัคคีปรองดอง พบปะพูดคุย สร้างสัมพันธภาพที่ดีในชุมชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 ในวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี

Related posts