กกต.สั่งถอนชื่อ อดีตนายกหลายสมัย ผู้สมัครนายก ทต.นาจอมเทียน ตามที่มีประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

กกต.สั่งถอนชื่อ อดีตนายกหลายสมัย ผู้สมัครนายก ทต.นาจอมเทียน
ตามที่มีประกาศจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

ที่ ลต(ชบ) 0002/318 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 โดยนายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้ถอนชื่อ นายสมพงษ์ สายนภา ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน โดยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เนื่องจาก มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง โดยให้ประกาศถอนชื่อ นายสมพงษ์ สายนภา ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร พร้อมแจ้งไปยัง นายสมพงษ์ สายนภา หากประสงค์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
วันนี้ 19 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบ นายวีระ ศุภจิตธนานันท์ ปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ทราบว่า ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัคร นายสมพงษ์ สายนภา เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 1 นั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติสั่งให้ถอนชื่อ นายสมพงษ์ สายนภา ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร หมายเลข 1 ตามมติในการประชุมครั้งที่ 32 /2564 เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2564 หากนายสมพงษ์ สายนภา ประสงค์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 มาตรา 56 วรรคท้าย ประกอบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 19 ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ทำให้นายสมพงษ์ สายนภา อดีตนายกเทศมนตรี ตำบลนาจอมเทียนหลายสมัย ทีมพัฒนาจอมเทียน หมดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากศาลอุทธรณ์ ถ้าเจ้าตัวจะไปอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้ตอนนี้เหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนเพียง 1 คน คือ ดร.โกศล อินทวงศ์ หมายเลข 2 จากกลุ่มจอมเทียนวิถีไทย และมีผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เขต 1 ทั้งหมด 7 คน จากทีมพัฒนาจอมเทียน 6 คน อิสระ 1คน และผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เขต 2 จำนวน 6 คน จากทีมพัฒนาจอมเทียน 5 คน เพราะมี 1คน ขาดคุณสมบัติไป และอิสระ 1 คน อย่างไรก็แล้วแต่ หากคะแนนที่ประชาชนที่ไปเลือกตั้ง แต่ไม่เลือกใคร โดยกาช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน จะมีผลต่อการเลือกตั้งเฉพาะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพียงคนเดียว ซึ่งต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า 20% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้นๆ และต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า “โหวตโน” ถ้าน้อยกว่า ก็ต้องเลือกตั้งใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชน ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 เวลา 08.00-17.00 น. ที่จะถึงนี้ เลือกคนที่ท่านจะให้เข้ามาบริหารท้องถิ่น ในเขตของท่าน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts