ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำจิตอาสา ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

วันนี้ ( 12 ต.ค.65 ) ที่บริเวณจุดชมวิวเนินนางพญา ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในฐานะผู้อำนวยการ  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร อส.ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่อำเภอนายายอาม ผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เยาวชนนักเรียน นักศึกษารวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 น้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ สร้างความสามัคคี ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ให้ประชาชนมีความสุข โดยครั้งนี้เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บขยะ และทำความสะอาดถนน ร่องน้ำ บริเวณตลอดเส้นทางเนินนางพญา จุดชมวิวที่ขึ้นชื่อ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดจันทบุรี

Related posts