ทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2565สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เทศกาลออกพรรษาและถวายกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงบูรณะวัด 11 ตุลาคม 2565

ที่วัดเขานางบวช ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ร่วมกับวัดเขานางบวช และสภาวัฒนธรรมตำบลสาริกา ร่วมกันจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2565 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เทศกาลออกพรรษา ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน“นุ่งผ้าไทยไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ” เพื่อร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานฯ นายชุมพลภัทร์ เลาหะพานิช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันตระหนักถึงวันสำคัญและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหนะและวันออกพรรษา โดยภายในงานคณะพระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก มีการถวายกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อบำรุงบูรณะวัด

วันออกพรรษา คือ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหนะ  ซึ่งชาวพุทธเชื่อกันว่า เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์  หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว  โดยในพรรษาที่  7  พระองค์ได้เสด็จจำพรรษายังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดา  1  พรรษา ครั้นออกพรรษาแล้วในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประทับที่เมืองสังกัสสะ มีพุทธศาสนิกชนไปเข้าเฝ้าเพื่อทำบุญตักบาตรกันเนืองแน่น  ด้วยเหตุนี้

Related posts