พม. ชัยนาท ช่วยคนอยากมีบ้าน จับมือภาคธุรกิจ ผุดโครงการ CSR “บ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาท” !!

พม. ชัยนาท ช่วยคนอยากมีบ้าน จับมือภาคธุรกิจ ผุดโครงการ CSR “บ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาท” !!

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวดรุณี มนัสวานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นางอารี คำสวัสดิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชัยนาท (CSR) และคณะทำงานฯ ประกอบด้วย นายชัยรัช ปลิวมา นายกสโมสรไลออนส์ชัยนาท นางเกษมศิริ จิตรจุน แม่ดีเด่นจังหวัดชัยนาท ผู้ช่วยผู้ว่าการสโมสรโรตารีภาค 3350 และคณะสโมสรโรตารีวัดสิงห์ นางประวงษ์ กานนท์รังษี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท และคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีชัยนาท ปี 07 นายสุริยัน อาจแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท และ ดร.จรรยา กลัดล้อม ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท และคณะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านในโครงการ “บ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ประกอบด้วย นายพิษณุพล ช่างประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอู่ตะเภา พร้อมด้วยนายวิชาญ ทับฤทธิ์กำนันตำบลอู่ตะเภา และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสืบข้อเท็จจริง ประเมินความต้องการ สำรวจความจำเป็นขั้นพื้นฐาน และขอความร่วมมือเครือข่ายภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดชัยนาท บูรณาการให้ความช่วยเหลือในการปรับสภาพบ้านของผู้ประสบปัญหา ให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย มั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า พร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็น ณ พื้นที่ตำบลต้นแบบ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ในการนี้ คณะทำงานศูนย์ขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชัยนาท (CSR) ได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เบื้องต้น จำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่ ประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาท ให้การสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 70,166.33 บาท นายกสโมสรไลออนส์ชัยนาท ให้การสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 24,965.00 บาท นายกสโมสรโรตารีวัดสิงห์ ให้การสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 14,276.50 บาท และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีชัยนาท ปี 07 ให้การสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 38,302.00 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 147,709.83 บาท โดยมีเป้าหมายในการสภาพบ้านของผู้ประสบปัญหา ในพื้นที่ตำบลต้นแบบ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อย่างน้อย จำนวน 8 หลัง และมีกำหนดจัดพิธีส่งมอบ “บ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาท” ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เพื่อ Kick off ขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดชัยนาทต่อไป

 

Related posts