คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาคันทรง และคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมอวยพรผู้อำนวยการหญิงคนใหม่

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาคันทรง และคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมอวยพรผู้อำนวยการหญิงคนใหม่


เมื่อวันที่19 มีนาคม 2564 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ได้ต้อนรับนางสาว ชนิตว์พร ชมกลิ่น ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคันทรงคนใหม่ โดยนางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคันทรงคนใหม่ กล่าวว่าตนเองและคณะครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนบ้านเขาคันทรง จะมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพใช้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และการนำเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โดยมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ มีอนาคตที่สดใสสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
และจะนำโรงเรียนบ้านเขาคันทรง เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัย มีมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่สากล มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับตลอดไป ทั้งนี้ก็ได้มีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆเข้าอวยพร และแสดงความยินดีมนครั้งนี้……………… xปราโมทย์/รายงาย

 

Related posts