อำเภอบ้านสร้าง จับมือบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรมจำกัด ร่วมส่งมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่เผชิญเหตุอุทกภัยในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรมจำกัด, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทีมภาคีเครือข่ายอำเภอบ้านสร้าง ได้ร่วมกันส่งมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรมจำกัด จำนวน 300 ชุด ให้ถึงมือประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อน โดยเฉพาะด้านความเป็นอยู่ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง

สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านสร้างกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะท่วมขังนานขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้น และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอำเภอบ้านสร้าง ส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในด้านความเป็นอยู่ค่อนข้างมาก

นายอำเภอบ้านสร้างจึงเล็งเห็นว่า เพื่อบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนในการดำรงชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน นอกเหนือไปจากการป้องกันเหตุอุทกภัยในเบื้องต้น อาทิ การสร้างแนวกั้นน้ำจากกระสอบทราย รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การตั้งจุดบริการรับฝากสิ่งของมีค่า หรือการส่งต่อเรือพายที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงาน ปภ. จ.ปราจีนบุรี ให้แก่ประชาชน นายอำเภอบ้านสร้างจึงได้เร่งประสานขอรับการสนับสนุนสิ่งของอุปโภค – บริโภค จากบริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรมจำกัด เพื่อนำมาส่งต่อให้กับประชาชนผู้ประสบภัย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงของตำบลบางแตน, ตำบลบางยาง และตำบลบางกระเบา

ดังนั้น ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันลงพื้นที่ตำบลบางแตน, ตำบลบางยาง และตำบลบางกระเบา เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้ถึงมือของพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านสร้าง ยังได้จัดเตรียมเวชภัณฑ์ และยาสามัญประจำบ้านมามอบให้กับประชาชนอีกด้วย

นอกจากนี้นายอำเภอบ้านสร้าง และคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ รวมถึงสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนผู้ประสบภัยถึงบ้านของราษฎร ในการนี้นายอำเภอบ้านสร้าง ได้เน้นย้ำว่า ในขณะนี้ ทุกภาคส่วนของอำเภอบ้านสร้าง กำลังร่วมแรง ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเร่งระดมทุกสรรพกำลังให้พร้อมสำหรับการนำพาประชาชนก้าวข้ามภัยในครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมเน้นย้ำว่า “น้ำใจของเรา ย่อมเอาชนะภัยน้ำท่วม”

Related posts