คลองหาดจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20/2565 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด

สนามโรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20/2565 โดยมี นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด พร้อมด้วย นายวิชาญ บุญมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 บ้านป่าช้ากวาง และ ผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ ต.คลองหาด ทหาร ตำรวจ ตชด. คณะกรรมการหมู่บ้านป่าช้ากวาง และนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งในพิธีเปิดการแข่งขันได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ที่มีต้นเหตุมาจากปัญหายาเสพติดอีกด้วย

ทั้งนี้ นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด กล่าวว่า ตำบลคลองหาด ได้เล็งเห็นความสำคัญ และสนับสนุนนโยบาย ในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในพื้นที่ ในทุก ๆ ด้าน ซึ่ง ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการป้องกัน และเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ขึ้น ซึ่งจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

นายศุภกร มูลกะศก กำนันตำบลคลองหาด กล่าวอีกว่า โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันฯ ดังนี้ 1.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด 2.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคี ในตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด และอำเภอใกล้เคียง 3.ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4.สร้างภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด กล่าวว่า จากวัตถุประสงค์ ของการแข่งขันที่กล่าวมานั้น เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยปราศจากปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืนนั้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีออกพรรษาต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ในครั้งนี้คงจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

สำหรับ ผู้ร่วมการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. กีฬาฟุตบอล 1.1 นักกีฬาฟุตบอล ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 32 ทีม 1.2 รุ่นอายุ 40 – 50 ปี จำนวน 10 ทีม 1.3 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 8 ทีม 2. กีฬาพื้นบ้าน 2.1 ชักกะเย่อ 2.2 วิ่งกระสอบ โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้นำในพื้นที่และคณะกรรมการหมู่บ้านป่าช้ากวาง หมู่ที่ 3 รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหาด และอำเภอใกล้เคียง

Related posts