(M-O-U) ทุกภาคส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนอำเภอโพนทอง(ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านวัยรุ่น) 

 

ร้อยเอ็ด/…

(M-O-U) ทุกภาคส่วนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคนอำเภอโพนทอง(ด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านวัยรุ่น)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2564 . นายเธียรชัย พุทธรังษี รองฯผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโพนทอง ณ หอประชุมอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง นายกัมปนาท โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพนทอง ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

       นายอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง กล่าวว่า อำเภอโพนทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอโพนทองและมีการกำหนดวาระอำเภอโพนทองที่ต้องดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอโพนทอง จำนวน 2 ประเด็นหลัก คือการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านวัยรุ่น

=5 ประเด็น ย่อย 1.คือวัยรุ่นวัยใสไม่เสพไม่ท้อง 2.อุบัติเหตุ 3.ขยะ 4.เกษตรอินทรีย์ 5.อาหารปลอดภัย งบประมาณ 2564 พชอ.อำเภอโพนทองได้กำหนดขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่องและมีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ นโยบาย วิถีชีวิตใหม่ ไทโพนทอง EEC Model นโยบายดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหา จากสภาพปัญหาจริง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ในปีที่ผ่านมา จะเป็นการประกาศวาระ คนโพนทองร่วมใจ ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจร เป็นการเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขอุบัติเหตุจราจร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันถึงจะประสบผลสำเร็จ…

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

cr:คมกฤช พวงศรีเคน

Related posts