หมู่บ้านต้นแบบอำเภอศรีราชาคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเขาชีเข้ารับใบประกาศและประดับขีด

ที่  ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา  นายปพนพัชญ์ ณัฐดุลพานิช  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเขาตะแบก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ได้นำคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนเขาชีจำนวน 19 คน เข้ารับใบประกาศและประดับขีด จากนายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอศรีราชา รักษาราชการแทน นายอำเภอศรีราชาซึ่งชุมชนเขาชีบ้านเขาตะแบก ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านนำร่องจาก 60 หมู่บ้าน ในอำเภอศรีราชา ที่คณะกรรมการชุมชนได้มีชุดเครื่องแบบและประดับขีด

ซึ่งเกิดจากการทำงานที่เข้มแข็งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้านอย่างจริงจังจนผลงานต่างๆเกิดเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และจากความร่วมมือ ร่วมใจกัน ทํางานเป็นทีม ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน จนได้รับรางวัลหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

ชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดชลบุรี

หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับเขต

Related posts