อบจ.อำนาจเจริญ พร้อมยกระดับงานการแพทย์ฉุกเฉินต้องคุ้มครองดูแลผู้ป่วยเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉิน ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ ทันกาลช่วยรักษาชีวิตลดความสูญเสีย

อบจ.อำนาจเจริญ พร้อมยกระดับงานการแพทย์ฉุกเฉินต้องคุ้มครองดูแลผู้ป่วยเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉิน ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ ทันกาลช่วยรักษาชีวิตลดความสูญเสีย

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการประชุมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ อบจ.อำนาจเจริญ พร้อมบูรณาการตามวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาเพื่อให้เกิดการสอดประสานการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของประชาชน ซึ่งสำคัญต่อประชาชนที่บาดเจ็บ หรือป่วยฉุกเฉิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาระบบ เนื่องจากมีทั้งทรัพยากรบุคคล และองค์ความรู้ ที่สำคัญคือฐานข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อัตราการเกิดเหตุ ลดอัตราการสูญเสียจึงถือเป็นเรื่องที่ดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ ยกระดับในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ และได้รับการรักษาพยาบาลทันต่อสถานการณ์จะเป็นการลดอัตราการสูญเสียให้ได้มากที่สุด พร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือ อบจ. จัดตั้งศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉิน”

#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
///ภาพ//ภูมิใจอำนาจเจริญ//ข่าว//บัณฑิต/สนุกพันธุ์//รายงาน//อำนาจเจริญ//0644560091

Related posts