คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอบรมให้ความรู้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพสตรีไทย

คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอบรมให้ความรู้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพสตรีไทย

วันนี้( 19 มี.ค.64) เวลา 09.00น. ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ( อบจ. นนทบุรี ) อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี นางอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานจัดประชุมอบรมให้ความรู้สื่อออนไลน์แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรีในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพสตรีไทย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การสื่อสารกับเครือข่าย สามารถวางแผนการทำงาน คิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา เรียนรู้การทำงานร่วมกัน และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์นำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมแนวทางการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อโควิด – 2019 ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และทีมเครือข่ายสตรีระดับอำเภอทุกอำเภอโดย มีได้รับเกียรติจาก ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี จำนวนกว่า 40 คน ในการนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยแก่คณะกรรมการพัฒนาสตรี ด้วย

 

Related posts