“ดร.เสกสกล” ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี พร้อม รับฟังปัญหาจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยนายกฯให้ยึดหลักเกณฑ์หรือแนวทางตามกฎหมาย เป็นธรรม

“ดร.เสกสกล” ลงพื้นที่อุดรธานี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี พร้อม รับฟังปัญหาจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ โดยนายกฯให้ยึดหลักเกณฑ์หรือแนวทางตามกฎหมาย เป็นธรรม

19 มี.ค.64 ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่ก่อนหน้านี้นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการบริษัทเมืองอุตสาหกรรมอุดรธานีจำกัดได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการสนับสนุนและผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ได้แก่การให้สิทธิประโยชน์พิเศษแก่ผู้ประกอบการ การส่งเสริมโครงการโลจิสติกส์พาร์คให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าทางรางและการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคม ที่ขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเรื่องการสำรวจและศึกษาการก่อสร้างถนน local road เชื่อมต่อจากถนนเลียบทางรถไฟหนองตะไก้จนถึงใจกลางเมืองอุดรธานี

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและรายงานผลกลับไปยังนายกรัฐมนตรี

ขณะเดียวกันจะต้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อประชาชนในการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีด้วย

ดร.เสกสกล ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบและมอบหมายให้ตนเองในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและกลุ่มมวลชนต่างๆ โดยได้ประสานกับศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดหลักเกณฑ์หรือแนวทางตามกฎหมาย ตามมติ ครม. ระเบียบข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วยความถูกต้องเป็นธรรม

“การลงพื้นตรวจสอบโครงการนี้เป็นแนวนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนเพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอิสานให้มีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ตนเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐบาลควรให้การสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีโดยเร็วที่สุด”

 

Related posts