เปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี และเปิดโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยมีนายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ นายตี โพธิสาร นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ นายชัชวาล  แข่งขัน  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  นำข้าราชการและประชาชนในเขตตำบลขุนหาญ ร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และร่วมในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์   มีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเอ็กซเรย์ปอด เคลื่อนที่ในกลุ่มเสี่ยง และการมอบอุปกรณ์ในการตรวจคัดสุขภาพเบื้องต้นให้แก่หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ นอกจากนี้แล้วเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ยังได้มีการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านอื่น ๆ เช่นโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเอ็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนินกิจกรรมคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในกลุ่มเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปแสะการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล เพื่อตัดวงจรการเกิดโรค ทั้งนี้เพื่อให้มีสถานที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคหนอนพยาธิ เช่น มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดี  เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เรื่องคนศรีสะเกษสุขภาพดี ลดอัตราการป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตับ-มะเร็งท่อน้ำดีต่อไป

นายตี โพธิสาร นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลโพธิ์กระสังข์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ” เพื่อเป็นการดำเนินงานตามโครงการในพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขประจำปี2565 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เป็นการบูรณาการตรวจสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มประชาชนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก ให้แก่ประชาชน ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ กลุ่มป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกช้อน เพื่อจะได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรค ไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง  และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กระสังข์ กล่าวต่อไปว่า โครงการก่อสรัางระบบำบัดปฏิกูล (นาคเล็ก) หนู่ที่9 ต.โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแห่งแรกของอำเภอขุนหาญ โดยมี บริษัท พีเอเค เพาวเวอร์เซอวิส จำกัด เป็นผู้รับเหมาทำการก่อสร้าง เลขที่สัญญา 17/2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 งบประมาณจำนวน 432,600.-บาท วันสิ้นสํญญา วันที่ 10 ตุลาคม 2565  ซึ่งบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแห่งนี้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์   ลดปัญหาการถ่ายเททิ้งสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ อันเป็นต้นเหตุในการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางเดินอาหารและพยาธิใบไม้ตับ นำมาซึ่งการป่วยโรคมะเร็งท่อนำดี จึงเป็นการแก้ปัญหาที่สาเหตุของภัยสุขภาพแก่ประชาชนตำบลโพธิ์กระสังข์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีธาตุอาหารพืชอย่างครบถ้วนและยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน 10 วาระจังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย

Related posts