กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพ

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่23 ก.ย.ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกตรกรเนินบก ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กลุ่มแม่บ้านเกตรกรจังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวชลัยกร วิมลรัตน์ เกษตรอำเภอศรีราชา นายบรรจง แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และนางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมคณะกรรมการ สมาชิกให้การต้อนรับ

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตร จังหวัด สกลนคร นายอดิสร เชื่อไทย หัวหน้าส่งเสริมเกษตรและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร และ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดสกลนครจำนวน50คน เดินทางมาศึกษาดูงาน ในจังหวัดชลบุรี  ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะการเป็นผู้นำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทหน้าที่ในการนำชุมชนสู่ความเจริญก้าวหน้า

การพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Related posts