“ประวิตร” ร่วมประชุม กพต. สัญจร ที่นราธิวาส รับฟังโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นราธิวาส เป็น 1 ในโครงการพัฒนาพื้นที่

วันนี้ 19 ก.ย. 65 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ลงพื้นที่ประชุมและตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ กพต. ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการประชุม กพต.สัญจร จชต. ครั้งที่ 4/2565 โดยจะมีการจัดประชุมในรูปแบบของการสัญจรหมุนเวียนในทุกพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชุม กพต.สัญจรที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา แล้ว

สำหรับการประชุมครั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมประชุมกับ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายสนั่น พงศ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  และร่วมชมนิทรรศการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรไทย-มาเลเซีย นิทรรศการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส นิทรรศการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม นิทรรศการเสริมสร้างศักยภาพมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกิจกรรมโคบาลชายแดนใต้ภายใต้โครงการเมืองปศุสัตว์ตามระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จชต ซึ่งจะมีการมอบน้ำเชื่อโค “พันธุ์ทาจิมะ” ให้แก่เกษตร พร้อมทั้งการพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร ผ่านระบบ zoom จากพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอรามัน

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมพบปะผู้บริหารธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในช่วงบ่ายคณะจะเดินทางตรวจราชการด่านพรมแดนสุไหงโกลก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและชมบริเวณจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก (ไทย – มาเลเซีย ) แห่งที่ 2 พร้อมบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนจ.นราธิวาส และพบปะประชาชนพร้อมกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

อย่างไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งนี้ ศอ.บต. เตรียมเสนอ 5 โครงการ ในขณะที่จังหวัดนราธิวาสเสนอ 11 โครงการ ซึ่งมีโครงการการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เส้นทางถนนลาดยางสายทางหลวง 42 บ้านทุ่งคา ตำบลละหาร อำเภอ ยี่งอ – บ้านปลักปลา ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด้วย

 

Related posts