โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ ครั้งที่ 17 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม จัดค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ ครั้งที่ 17

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จัดค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ ครั้งที่ 17 โดยมีนางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีนักเรียนชมรมศิลปะนางรองพิทยฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน และวิทยากร จำนวน 12 คน

 

การจัดค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ ครั้งที่ 17 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้นักเรียนรักงานศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานนำเสนอสู่สาธารณชน ได้เรียนรู้ทักษะการวาดภาพ สร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่างๆ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีทักษะการอยู่ร่วมกัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 9 คน

 

กิจกรรมในค่ายจัดขึ้นอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมนันทนาการ (สื่อภาษาศิลปะ) กิจกรรมคู่กันล้อเล่นเส้นเค้าโครง (Contour) ขยะสร้างสรรค์ปลุกปั้นงานประติมากรรม จุดประกายฝันสร้างสรรค์เทคนิคศิลปะ (วาดภาพน้ำตก ผาตารุ่ง นกกระเรียน ทะเล) เฮฮาปิดตาเขียนรูป ละเลงสีอย่างมีลีลา เกมแต่งหน้าทาปาก เป็นต้น

นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กล่าวว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และชมรมศิลปะนางรองพิทยฯ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้จัดค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักในงานศิลปะ เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกัน เกิดความรักความสามัคคี บ่มเพาะให้เกิดจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาในการดูแลชุมชนและสังคมต่อไป

 

ภาพ/ข่าว: สมพุด เกตขจร

Related posts