นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเสริมสร้างพัฒนาเกษตรวิถีพุทธ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 ก.ย.2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่  มจร.  วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  ผศ. ดร.พระครูสิริธรรมบัณฑิต ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ประธานในพิธีเปิดงาน โครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเสริมสร้างพัฒนาเกษตรวิถีพุทธ รายวิชาการบริหารโครงการ รหัสวิชา 401 324 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โดยนิสิตบรรพชิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นเจ้าของโครงการ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตฝ่ายบรรพชิต ฝ่ายคฤหัสถ์ และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

พระนราธิเบศร์ นรวโร นิสิตบรรพชิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ในนาม หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการฯดังกล่าว โดย พระมหาบวรวิทย์  รตนโชโต, ดร. อาจารย์ประจำวิชา และ นางสาวพัชรีญา ฟองจันตา ผู้ช่วยสอนในรายวิชาการบริหารโครงการ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการทำกิจกรรมโครงการร่วมกันโดยกระบวนการบริหารโครงการอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ PDCA จึงจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถนำความรู้และความเข้าใจเรื่องการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ไปใช้กับการเกษตรได้ 2. เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยฯ 3.เพื่อส่งเสริมให้นิสิต มจร.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันโดยกระบวนการบริหารโครงการอย่างมีส่วนร่วม อีกทั้งยังบูรณาการในกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯของ มจร. เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวและการเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธสืบไป

ผศ. ดร.พระครูสิริธรรมบัณฑิต กล่าวว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้  สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมา ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี เพราะได้รับการสนับสนุนร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี ได้ร่วมกันสร้างความสุข ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้น ต้องขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมไว้ ณ  โอกาสนี้

ทั้งนี้ โครงการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับทุนในการจัดทำโครงการ เพื่อนำผลจากผู้สนใจมาขยายโครงการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยปัจจุบันที่ได้ดำเนินโครงการฯมามีการผลิตบรรจุถุงละ 1 กก.ราคาถุงละ 25 บาท มีผู้สนใจสั่งจองมาจำนวนมาก และนำรายได้มาต่อยอดโครงการฯ โดยนำไส้เดือนดิน มาเลี้ยงเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบและเพิ่มจุลินทรีย์ ในระยะเวลาประมาณ 20 วัน โดยปุ๋ยไส้เดือนมีลักษณะเป็นเศษอินทรีย์วัตฤที่ไส้เดือนดินกินเข้าไป แล้วย่อยสลายออกมาเป็นมูลที่มีประโยชน์ แถมมีธาตุอาหารและปริมาณอินทรีย์วัตถุมาก จนทำให้ได้ปุ๋ยหมักที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้บำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดี

นายทวีศักดิ์ ผช.ผญบ.บ้านสองแควเหนือ อ.ห้างฉัตร กล่าวว่า ปัจจุบันตนเองหันมาใช้ปุ๋ยไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สามารถนำไปเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้บำรุงต้นไม้ภายในไร่นา พื้นที่การเกษตร สามารถลดทุน และลดสารพิษเคมีลงได้  ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายมีรายได้จากผลผลิตเพิ่มขึ้น จึงรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติและอื่นๆ เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี.

Related posts