ผวจ.นนทบุรี เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผวจ.นนทบุรี เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 2 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป
ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการด้านการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกดังนี้ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี และคลินิกอื่นๆ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Related posts