โรงพยาบาลคลองใหญ่ จ.ตราด ซ้อม แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อช่วงคํ่าที่ผ่านมา เวลา 19.30 น. ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่ ได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณโรงพยาบาลคลองใหญ่ จึงพร้อมกําลังและอุปกรณ์เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่ อบต.และอีกหลายหน่วยงานเข้าร่วมเหตุเพลิงไหม้ โดยทางโรงพยาบาลคลองใหญ่ได้จัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ขึ้น โดยมี นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ นายนพพร ลองศิริคง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คลองใหญ่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตํารวจ และเจ้าหน้ากู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่เข้าร่วม

โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยขึ้น โดยทางโรงพยาบาลคลองใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดโครงการซ้อมแผนอัคคีภัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลคลองใหญ่ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันช่วงทีในเมื่อเกิดเหตุและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดอัคคีภัยและวัตถุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในพื้นที่นั้นๆได้

ในการซ้อมแผนได้จําลองเหตุการณ์เสมือนจริงเกิดเหตุเพลิงไหม้ลุกลามจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงประกาศให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขตคลองใหญ่เข้าไปร่วมปฎิบัติหน้าที่ตามขั้นตอน โดยตระหนักถึงความปลอดภัยในการอพยพเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธี และได้เคลื่อนย้ายได้ทันช่วงทีจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการกรณีเกิดเหตุจริง ในการซ้อมแผนครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถดับเพลิงจาก อบต.คลองใหญ่และทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกฝ่ายในพื้นที่เป็นอย่างดี

Related posts