อบต.เขาไม้แก้วจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มในตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.เขาไม้แก้ว ประจำปี 2565

วันที่  9-10 กันยายน 2565 นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มผู้นำในตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณจังหวัดจันทบุรี

โดยช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2565 ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 1 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

และเวลา 13.00 นได้เดินทางไปยัง เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เวลา15.00 น.เดินทางไปที่พัก ณ อาคันตุกะรีสอร์ท อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพฯ นายจำเนียร กีทีปกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวเปิดโครงการฯ บรรยายให้ความรู้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนางสาวพิชยา จันทร์เจริญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว  ต่อมามีการจัดกิจกรรมสันทนาการ กระบวนการกลุ่ม แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม การสร้างความสมานฉันท์และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการ

เช้าวันที่10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาดูงานการสร้างชุมขนเข้มแข็งและการจัดการท่องเที่ยว โดยชุมซน ณ ตลาดชุมชนขนมแปลก ริมคลอง หนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มในตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วประจำปี 2565 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมาย ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติราชการ ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน เกิดสิ่งใหม่ๆหรือวัฒนธรรมใหม่ๆอยู่เสมอ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจถึงข่าวสารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นในทิศทางเดียวกันจึงมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานขึ้นในครั้งนี้ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบขั้นตอนการดำเนินงานให้กับบุคลากรทั้งภายในหน่วยงานภาคประชาชนและชุมชนให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

Related posts