ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบึงหนองบัว อ.งาว

เมื่อวันที่  9  ก.ย. 2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.หม่อมหลวงสราลี  กิติยากร  กรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทเป็น​ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ​ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง​ ณ  บึงหนองบัว หมู่ 4  ต.บ้านโป่ง  อ.งาว  จ.ลำปาง​ ในการนี้​นายรุ่ง​ ศรี​โพธิ์​ ปลัด​อบจ.ลำปาง ​นายธีรพล​ ศรี​วงษ์​ นายสมคิด​ จิตปลื้ม​ สมาชิก​สภา​อบจ.ลำปาง​ อ.งาว​ พร้อมด้วยนายอำเภอ​งาว​ ผู้นำท้องถิ่น​ ผู้นำ​ท้องที่และชาวบ้าน​ร่วมพิธี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปางและ อปท.ในจังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ และเกิดทักษะในการผลิตอาหารปลาแบบธรรมชาติจากวัสดุการเกษตรจากฟางข้าว 2.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีความอุดมสมบูรณ์ 3.เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดลำปาง 4.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและสัตว์น้ำจืดในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน  5.เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำจับกุ้ง ปลา เพื่อดำรงชีพ ประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ จำนวน 34 แหล่งน้ำ ๆละ 20 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 680 คน​  ซึ่ง อบจ.ลำปางได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อให้ประชาชนร่วมฟื้นฟูเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้ำ 34 แหล่งน้ำ ในพื้นที่ 13 อำเภอ ตั้งแต่วันที่ 23 – 30  ส.ค. 2565 และได้ดำเนินการ​การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาจีนเกล็ดเงิน ปลานิล ปลาสวาย และปลาบึก ซึ่งได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปแล้ว จำนวน 3 อำเภอ 10 แหล่งน้ำ คือ อ.ห้างฉัตร แม่เมาะ และ อ.แม่ทะ รวมพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 3,585,620 ตัว

ในวันนี้จะได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อำเภองาว จำนวน 2 แหล่งน้ำ ดังนี้ 1.บึงหนองบัว ม.4 ต.บ้านโป่ง ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 183,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 10,500 ตัว ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 10,500 ตัว ปลาจีนเกล็ดเงิน จำนวน 12,000 บาท ปลานิล จำนวน 7,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 12,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 720 ตัว รวมพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 235,720 ตัว

2.อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 ต.บ้านอ้อน ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 404,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 25,000 ตัว ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 25,000 ตัว ปลาจีนเกล็ดเงิน จำนวน 27,000 บาท ปลานิล จำนวน 16,000 ตัว ปลาสวาย จำนวน 27,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 1,600 ตัว รวมพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 525,600 ตัว.

Related posts