จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างรายได้สู่ชุมชน” มีร้านค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 30 บูธ

จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานส่งเสริมช่องทางการตลาดพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างรายได้สู่ชุมชน” มีร้านค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า 30 บูธ

 

 

วันที่ 9 กันยายน 2565

 

ที่หน้าห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานการส่งเสริมช่องทางการตลาดพัฒนาอาหารปลอดภัยสร้างรายได้สู่ชุมชน โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุตรดิตถ์ “ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน” เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะการทำงานของเครือข่าย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ปี 2565 จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย ปี 2564 – 2565 จำนวน 10 กลุ่ม กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และอาหารแปรรูปในจังหวัดอุตรดิตถ์ 10 กลุ่ม และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 กลุ่ม โดยมี ผู้ประกอบการ OTOP และอาหารแปรรูปในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานกว่า 30 บูธ โดยงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

นายบรรพจนั้ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยว โดยชุมชนในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ การเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมมชนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้ มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

 

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

Related posts