สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ต้นแบบ สู่การขับเคลื่อน ศพอส. 5 มิติ ร่วมกัน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ต้นแบบ สู่การขับเคลื่อน ศพอส. 5 มิติ ร่วมกัน


ที่หอฟังธรรม วัดดอยหลังถ้ำ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม มี ศพอส.ทั้ง 27 แห่ง ส่งผู้แทน คือคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ 5 คน รวม 135 คน เข้าร่วม
สืบเนื่องจากจังหวัดลำพูน มีดัชนีสูงวัยเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ และข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 จังหวัดลำพูนมีผู้สูงอายุ จำนวน 96,783 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 ของประชากรในจังหวัดลำพูนที่มีจำนวน 402,011 คน จึงเรียกได้ว่าจังหวัดลำพูนเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่ง ศพอส. คือศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นหนึ่งในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึงปัจจุบัน
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการและเข้ากลุ่มฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ใน 5 มิติการเรียนรู้ คือ ฐานการเรียนรู้มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิตินวัตกรรม มิติสุขภาพ และมิติเศรษฐกิจ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพอส.ตำบลศรีเตี้ย จนเป็น ศพอส.ต้นแบบจังหวัดลำพูน” 1 ใน 20 ศพอส.ต้นแบบ ระดับประเทศ และการจัดทำแผนการขับเคลื่อน ศพอส. 5 มิติการเรียนรู้ ของ ศพอส.ทั้ง 27 แห่งร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมใน ศอพส. เป็นไปตามเจตนารมย์ของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อย่างแท้จริง
นายคมศักดิ์ หล่อเถิน….ข่าว/ภาพ
18 มีนาคม 2564

Related posts