โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน)

เมื่อเวลา09.00 น.ของวันที่ 7 ก.ย.ที่อาคารเอนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกได้ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน) โดยมีครูเข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 16 คนและมี ดร.ชวนชม ใจชอุ่ม มาเป็นวิทยากร  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการ เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ต้องพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านการบริหารงาน บุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการเงินและงบประมาณ ตลอดจนกิจกรรมตามหลักสูตร ซึ่งมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กในระดับประถมวัยดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการศึกษา จะต้องมีความรู้ในด้านวิชาการและการบริหารงบประมาณทางการศึกษา ทั้งในส่วนของบุคลากรที่ปฎิบัติงาน ณสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสังกัด เพื่อปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนาความรู้ไปปฎิบัติและขับเคลื่อนด้านการศึกษาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Related posts