โครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” สร้างกลไกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ชุมชน หมู่ 5 บ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ จ.ตราด

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 09.30น. วันที่ 3 กันยายน 2565   นายกิตติธัช ไชยอรรถ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมสร้างกลไกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ณ.ศาลหมู่ 5 บ้านตาหนึก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด  นายประพันธ์ จรุงศิลป์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านตาหนึก กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายวัชรชัย ไชยวิศาล ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทีมวิทยากรจากกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพตําบลคลองใหญ่ จํานวน 200 คน

โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม)ได้เล็งเห็นความสําคัญตามที่รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ที่จะส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในรูปแบบ ประชารัฐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ซึ่งจะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ไปสู่ความมั่นคงในระดับท้องถิ่นเพื่อให้สอดรับนโยบาลสําคัญของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีในการฟื้นฟูระบบ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศภายหลังวิกฤตโควิด-19 ให้สามารถฟื้นตัวกลับมา อย่างเข้มแข็งในยุคปกติใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนําของรัฐมนตรี  นายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจ จึงได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวที่มีต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในเศรษฐกิจฐานราก จึงได้นํานโยบายดังกล่าวแปลงสู่การปฎิบัติ ด้วยการพัฒนากลไก เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคนในชุมชนให้มีองค์ความรู้และทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพ สามารถนําไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจได้ และสามรถปรับตัวให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ ปัจจุบันและอนาคตเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดรายได้และเงินหมุนเวียนในชุมชนโครงการ “พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอาชีพพื้นฐานที่จำเป็น ด้านการผลิต เช่น การแบ่งกลุ่มเป็น 4 ฐาน การทํานํ้ายาล้างจาน การทําสบู่เหลวล้างมือ การทําเพ้นท์กระเป๋าผ้า การทําเหรียญโปรยทาน จากกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพตําบลคลองใหญ่ ทั้งหมดเหล่านี้สามารถนําไปพัฒนาและเสริมสร้างรายได้เพิ่มในชุมชนของตนเองได้ต่อไป

Related posts