สานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด

สานต่อการให้…ไม่สิ้นสุด พช. สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งมอบรถยนต์ 7 คัน แก่โรงเรียนและโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดอุบลราชธานี

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ถ้าท้องหิวหรือเจ็บป่วย จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่พุทธศักราช 2563 ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์การเรียนชุมชนสำหรับชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม จะได้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริอย่างใกล้ชิด และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในโครงการด้วยพระองค์เองเสมอ

ในการนี้ สำนักพระราชวัง ได้ประสานแจ้งว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมการดำเนินงาน และมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโภชนาการและสุขอนามัย รวมถึงการเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่นั้น ไม่มียานพาหนะของทางราชการใช้ประจำอยู่ที่โรงเรียน สำนักพระราชวังจึงขอความอนุเคราะห์รถยนต์กระบะ ที่รอการจำหน่ายจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 74 คัน เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดส่วนราชการ ซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มีรถยนต์กระบะรอการจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 7 คัน

 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการโอนรถยนต์เเละได้ทำการมอบรถยนต์ราชการให้หน่วยงานที่ได้แจ้งความประสงค์ขอรับโอนรถยนต์ราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้ง 7 คัน โดยมีนายคมกริช ชินชนะพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้มอบรถฯ ให้ตัวแทนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

1.หน่วยงานในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 22 ประกอบด้วย 1)ศกร.ตชด.พิทักษ์ปัญญา อำเภอกุดข้าวปุ้น รถทะเบียน กท 8636 อุบลราชธานี 2)ตชด.บรรจบพันบ้านปากลา  อำเภอโขงเจียม รถทะเบียน กท 8581 อุบลราชธานี 3)ตชด.ศ.ดร.เนวิน สคริมซอว์ อำเภอบุณฑริก  รถทะเบียน กท 8550 อุบลราชธานี 4)ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร รถทะเบียน กท 8631 อุบลราชธานี

2.หน่วยงานในสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 ประกอบด้วย ศกร.ตชด.ใต้ร่มพระบารมีฯ จังหวัดมุกดาหาร รถทะเบียน กท 8587 อุบลราชธานี

3.หน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประกอบด้วย 1)โรงเรียนบ้านโหง่นขาม อำเภอศรีเมืองใหม่ รถทะเบียน กท 8594 อุบลราชธานี 2)โรงเรียนบ้านดงนา อำเภอศรีเมืองใหม่ รถทะเบียน กท 9488 อุบลราชธานี

 

ภาพ/ข่าว : ภาคิน จังหวัดอุบลราชธานี

Related posts