มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 และ พิธีรำลึก 22 ปี คุณพ่อสมเกียรติ

มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรรมการเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมี คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ / คุณเอกพัน บรรลือฤทธิ์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู / คุณสุรินทร์ สู่สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายมูลนิธิร่วมกตัญญู / เป็นผู้กล่าวรายนามผู้เข้ารับทุน และ คุณอธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้าอาสาสมัคร เป็นผู้ประเคนทุน  โดยมี คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 – 2565 ในงานรำลึก 22 ปี  คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง  ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู

นอกจากนั้นยังมีพิธีเททองหล่อพระ โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) รองสมเด็จพระราชาคณะ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธีเททองหล่อพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ศรีวิเวก ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ โดย มอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ-สามเณร ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 56 ทุน  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน / ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของข้าราชการอำเภอบางพลี-องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่   บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ / บุตร-ธิดาของสื่อมวลชน / บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู / บุตร-ธิดาของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูทุกเขต/จังหวัด  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาทุนละ 1,000.- บาท / มัธยมศึกษาทุนละ 1,500.- บาท / ปริญญาตรีทุนละ 3,000.- บาท จำนวน 1,130 ทุน รวมทั้งสิ้น 1,186 ทุน คิดเป็นเงิน 1,458,500- บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน-ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน-การกีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 61 โรงเรียน โดยมอบให้เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นเงิน 12,133,000 – บาท  ( สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน )

และวันนี้มีการมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูประจำจังหวัด และองค์กรสาธารณกุศลเครือข่าย รวม 71 แห่ง มูลค่า 1,248,890 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) ในวันนี้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร-อาหารแห้ง และเงินสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ คนชราและผู้ทุพพลภาพ ในเขตพื้นที่บางพลี จำนวน 2,000 ครอบครัว รวมมูลค่า 6,560,000 บาท ( หกล้านห้าแสนหกหมื่นถ้วน )

ปัจจุบันมูลนิธิร่วมกตัญญูมีรถพยาบาล รถเก็บศพ รถอุปกรณ์กู้ภัย ชุดอุปกรณ์กู้ภัยทางบก  อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ  ชุดดับเพลิงและกู้ภัย  และ อุปกรณ์กู้ภัยอาคารสูง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถที่ได้รับการฝึกอบรม และ ร่วมซ้อมแผนการทำงานทั้งภายในและต่างประเทศ ออกปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งมีอาสาสมัคร ฯ ทั่วประเทศที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอีกกว่า 9,000  คน ยอดรวมเงินกิจกรรมในวันนี้ 69,992,290 บาท ( หกสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน )

และในปีที่ผ่านมามูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ส่งมอบ อาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู แห่งที่ 34 แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมครุภัณฑ์ และห้องน้ำ ให้แก่  โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง รวมมูลค่า 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงรั้วโรงเรียนและสนาม ของโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มูลค่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ให้แก่ โรงเรียนบ้านกกโอ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู แห่งที่ 20 ให้แก่ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี มูลค่า 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม โรงเรียนวัดกาหลง ต.บางเสาธง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เมื่อช่วงเย็น วันที่ 31 มีนาคม 2565 มูลค่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

รวมทั้งเตรียมส่งมอบ อาคารเรียนมูลนิธิร่วมกตัญญู แห่งที่ 35 เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ พร้อมห้องน้ำและครุภัณฑ์, อาคารบ้านพักครู-อาคารอเนกประสงค์, อาคารศาลาทรงงาน ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน งบประมาณ 5,592,500 บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาว มลาบรีในพื้นที่บ้านห้วยลู่ ในงานวันนี้มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ 40 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ห่างไกล ตามที่ทุกท่านได้ร่วมพิธีรับมอบไปก่อนหน้านี้ รวมมูลค่า 12,879,400 บาท (สิบสองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

Related posts