ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดชลบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แม่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอศรีราชา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เมื่อเวลา09.30น. ณ.ศาลาประชาคมหลังเล็ก ที่ ว่าการอำเภอศรีราชา คุณสุกุมล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดชลบุรีและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบสิ่งของสงเคราะห์แม่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอศรีราชา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน 4 ราย พิธีมอบสิ่งของสงเคราะห์แม่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอศรีราชา

พร้อมด้วย ท่าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ท่านพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ท่านเดชา จันทร์เล็ก) เขต 1 สจ.เอกสิทธิ์  อ่ำฉอ้อน เขต 3 สจ.อโณทัย เจริญสันติสุข เขต 4 สจ.จตุพร บุญชอบ เขต 5 สจ.รุจิภาส ทรัพยา เขต 6 สจ.สมเกียรติ เกตุวัตถาเขต 7 สจ.สงกรานต์  ภาชนะ เขต 8 สจ.สุระ กลั่นด้วง นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีราชา โดยมีนางนงค์เยาว์ กลิ่นสุคนธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีราชากล่าววัตถุประสงค์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยยิ่งใหญ่เหลือที่จะคณานับได้ เราต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีราชา แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๒. เพื่อให้สตรีได้สำนึก ตระหนัก ซาบซึ้งมีความกตัญญูในพระคุณของแม่

๓. เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับสตรี จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

๑) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน 4 ราย

๒) พิธีมอบสิ่งของสงเคราะห์แม่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอศรีราชา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน 4 ราย

 

Related posts