สุโขทัย-แม่ทับอำเภอคีรีมาศ เปิดงานวันสตรีสากลพร้อมร่วมเดินแบบ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี2564

สุโขทัย-แม่ทับอำเภอคีรีมาศ เปิดงานวันสตรีสากลพร้อมร่วมเดินแบบ”ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ประจำปี2564

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอคีรีมาศ เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ณ.บริเวณตลาดโตนดเดินชิลล์ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงผลงานของสตรีที่มุ่งมั่น รักษา ความเสมอภาค ความยุติธรรมในสังคม ส่งเสริมองค์กรสตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแกนหลักในการพัฒนาในทุกๆด้าน และส่งเสริม กิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชมการแสดงรำบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์และร่วมเดินแบบ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”โดยมีนางอโณทัย แก้วกิ่ง พัฒนาการอำเภอคีรีมาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเชิงคีรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.ทุกตำบลและคณะกรรมการตำบลร่วมเดิน”แบบผ้าไทยใส่ให้สนุก”

ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เพื่อแสดงถึงความสำคัญของสตรี โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญถึงบทบาทและสถานภาพของสตรี ในสังคมปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้สตรีได้รับความเป็นธรรม และความเท่าเทียม มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนหรือรับประโยชน์จากการพัฒนาด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของสตรี และส่งเสริมให้สตรีมีความสำนึกและภูมิใจในความเป็นไทยโดยช่วยกันส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง สิ่งสำคัญจะทำให้เกิดรายได้กลับสู่ชุมชน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงขึ้น รวมทั้งจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ซึ่งจะเป็นการรักษา ต่อยอด อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาของผ้าไทย ให้คงอยู่ตลอดไป

 

นอกจากนี้การจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนส่งเสริมให้สตรีได้พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และหาแหล่งทุนในการประกอบอาชีพให้กับสตรีในรูปแบบของเงินทุนอุดหนุน และเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม ผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำให้สตรีได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาอาชีพ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเกิดรายได้แก่ตนเองและครอบครัว ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามแนวคิดที่ว่า สตรีย่อมเข้าใจปัญหาของสตรี โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวสตรีเองก่อน อันจะนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาในทุกมิติต่อไป

 

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Related posts