สระแก้ว-งบพัฒนาจังหวัด222ล้านกว่าบาท ข้อตกลงในการลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ

สระแก้ว-งบพัฒนาจังหวัด222ล้านกว่าบาท ข้อตกลงในการลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ

วันนี้ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบพัฒนาจังหวัด

*****นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 318,635,000 บาท ประกอบด้วยงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ 2564 งบพัฒนาจังหวัด จำนวน 18 โครงการ 18 กิจกรรม งบประมาณ 222,335,000 บาท และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก งบพัฒนากลุ่มจังหวัด จำนวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 96,300,000 บาท

*****เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดสระแก้ว รายงานผลปฏิบัติ ข้อตกลงในการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2 ต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคลล ตามมาตรา 25 และ 26 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากำไร) บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ต้องเป็นบุคลากรหลักภายในหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการีอนุรักษ์พลังงานงบประมาณ 2564 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้เปิดให้หน่วยงานภายในจังหวัดยื่นข้อเสนอโครงการโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-31 มีนาคม 2564 โดยได้จัดสรรวงเงินสำหรับยื่นขอการรับการสนับสนุน จังหวัดละ 25 ล้านบาท มีความรู้ มีความสามารถ และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลาการเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขอสงวนสิทธิ์การสมัครให้ 1 หน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล 1,ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 2,เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง 3,ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภภาพสูง 4,ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 5,ระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากของเสีย 6,ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบห้องเย็น

*****สำหรับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล โชล่าเชลล์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์และถังพักน้ำขนาดบรรจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ไม่มีไฟฟ้า ได้แก่ บ้านอยู่อาศัย กลุ่มชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานภายในจังหวัดที่ยื่นข้อเสนอโครงการฯได้แก่ เทศบาล อบต.จำนวน 15 แห่ง ได้เสนอโครงการ จำนวน 180 โครงการ งบประมาณ 10,098.000 บาทดังกล่าว

***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

 

 

 

Related posts