โรงเรียนบ้านแสนสุขนำผู้ปกครองกับนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อเพื่อรำลึกพระคุณพ่อแม่ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ บริเวณแปลงนาสาธิตโรงเรียนบ้านแสนสุข ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนำประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนบ้านแสนสุข  ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาบนแปลงนาสาธิต ภายใต้โครงการ ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมี นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข นำคณะครู อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข กล่าวว่า โดยแปลงนาผืนนี้ได้ปักดำนาข้าวในช่วงเดือนวันแม่ ที่ผ่านมา และได้ครบระยะการเก็บเกี่ยวในวันพ่อ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ที่เรียกว่า ประเพณีลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว เป็นการอนุรักษ์ข้าวไทย วิถีชีวิตชาวนาไทย และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าและตระหนักในอาชีพทำนา ซึ่งเป็นมรดกคู่กับแผ่นดินไทย และคนไทยตลอดไป

นายสรวงศ์ เทียนทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า อีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ ทรง พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการฝึกปฏิบัติจริงแก่นักเรียนนักศึกษา ให้ได้ประสบการณ์การดำนาจากสถานที่จริงอีกด้วย

Related posts