4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนคว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค

4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนคว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค

กระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ประจำหมู่บ้านดีเด่น เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาค

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน “Community Medical Sciences : Com Med Sci” โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง และดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น โดยได้จัดตั้ง “ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน” มี “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ในการเฝ้าระวัง และคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น “กรมวิทย์ with you” ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายการทำงานในการแก้ไขปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพและการบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการพัฒนาและยกระดับความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ มีความมั่นคงทางสุขภาพ และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งนี้การพัฒนาองค์ความรู้ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับ อสม.ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยในปี พ.ศ.2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้บูรณาการหลักสูตร “การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใช้ในการอบรม/พัฒนา อสม.ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน โดยมุ่งหวังให้อสม.หมอประจำบ้านสามารถเฝ้าระวัง คัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

“วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(อสม.) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม.ประจำหมู่บ้านที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการยกย่องและเชิดชูเกียรติ อสม.ที่ทำความดี ความชอบและมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาค ขึ้นเป็นปีแรก โดย อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาคเหนือ ได้แก่ นางจิรารัตน์ ทรงพุฒิ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวหนูจันทร์ หินแสงใส สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาคกลาง นายชูชาติ เมฆตรู สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาคใต้ นางสาวกานต์รวี ศิริทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางอุง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี”อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

 

Related posts