ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจนตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่บ้านโนน หมู่ที่ 12 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ไห้แก่นางสาวทองดี ขึ้นเสียง ราษฎรบ้านโนน หมู่ที่ 12 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  โดยมีนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  และนายวุฒิพงษ์ แพงยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนน หมู่ที่ 12 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ โดยได้แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จากครัวเรือนเป้าหมาย ซึ่งประสบปัญหามิติด้านที่อยู่อาศัยมีฐานะยากจน และประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

นายวุฒิพงษ์ แพงยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนน  กล่าวว่า การสร้างบ้านให้แก่นางสาวทองดี ขึ้นเสียง ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งป้าแต่ละครัวเรือน หรือการตัดเสื้อให้พอดีตัว โดยให้ทุกจังหวัดใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai Poverty MMap-and Analytics Platform หรือTPMAP เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อน TP  ซึ่งเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ โดยได้แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากครัวเรือนเป้าหมาย ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยมีฐานะยากจน และประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยบ้านโนน หมู่ที่ 12 ตำบลอีเซ  มีครัวเรือนซึ่งประสบปัญหา ด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 1 ราย คือ นางทองดี ขึ้นเสียง อายุ 58 ปี คือที่อยู่อาศัย ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง สภาพแวดล้อมและสิ่งสาธารณูปโภค ไม่มีห้องน้ำ ห้องสุขา  สถานภาพโสด ด้านสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง มีรายได้เฉลี่ยเดือนละประมาณ 2,000 บาท การสร้างบ้านหลังนี้ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,140บาท เป็นงบประมาณบ้านพอเพียงของสภาองค์กรชุมชนจำนวน20,000บาท กองทุนของ ศจพ. อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จำนวน 3,000 บาท  เงินทอดผ้าป่าของ ศจพ. ตำบลอีเซ จำนวน 11,140 บาท  และจากผู้มีจิตศรัทธาพี่น้องชาวบ้านโนนและตำบลอีซ สนับสนุน จำนวน 4,200 บาท  ตลอดจนการก่อสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลอีเซ องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ จิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านโนน ได้บูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จในเวลา 9 วัน

 

หลังจากนั้นนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ  ก็ได้ไปมอบบ้านให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพออำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (ศจพ.อ.) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  อีกจำนวน 4 หลัง ประกอบด้วย หลังที่ 2 นายเบี่ยง ผาเงิน ม. 2 ต.เสียว  หลังที่ 3 นางลำไพ โนนคำพันธ์ ม.6 ต.หนองม้า  หลังที่ 4 นางสังวาล สุขเหลือง ม.3 ต.โดด  และหลังที่ 5 นายสายบัว ผมพันธ์  ม.12 ต.ผือใหญ่ อ.โพธศิ์ รีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ด้วย

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า โครงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นโครงการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนจากฐานข้อมูลแก้ไขปัญหาความยากจนความลดความเลื่อมล้ำและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยจากครัวเรือนเป้าหมาย  โดยใช้ข้อมูลจากการจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Thai Poverty Map and Analytics platform (TPMAP)  ข้อมูลที่ได้จัดเก็บเพิ่มเติมจากการสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านระบบ Thai QM ซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ทั้ง 33 หลังในการสร้าง/ซ่อมแชมบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงให้หมาะสมและปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ 10 สิงหาคม 2565 ครบรอบ 130 ปี ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท และเสียสละ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอดมา นับตั้งแต่วันสถาปนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 จวบจนปัจจุบัน ทำให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้นต่อไป

Related posts